Çağdaş Bir Eğitim Nasıl Olmalıdır?

Çağdaş eğitim sisteminde aktiflik öğrenciye aittir.Araştıran, gören, paylaşan, bilgi için yollar arayan, etkinliklere katılmayı seçen faal edinim içinde olandır. Çağdaş eğitimde merak uyandırmak, okumanın sevdirilmesi sağlamak, araştırmanın ve merakın teşvik edilmesini sağlayıcı bir unsur vardır.

Çağdaş bir okul nasıl olmalıdır?

OKULUN BAHÇESİ, ÖĞRENCİLERİN OYUN YERİ, ARKADAŞLIK-DOSTLUK KURMA ALANI, DİNLENME, PAYLAŞMA ve VAZGEÇİLMEZ ÖZGÜRLÜK YERİDİR. Çağdaş bir okulun içerisinde laboratuvarlar, kütüphane, araştırma ve çalışma (etüd) odaları vardır. Sınıflar 16-20 kişiliktir ve her sırada iki öğrenci oturmalıdır.

Çağdaş eğitim anlayışı nedir?

Çağdaş eğitim, her çocukta kendi yaşına ve gelişim özelliklerine uygun duygu, düşünce ve davranışlar oluşturarak güçlü bir benlik, bağımsız bir kişilik geliştiren süreçtir. Çağdaş eğitimi uygulayan anne baba ve öğretmen, her çocuğun gelişim hızını, istek ve eğilimlerini tanıma ve anlamayı ilk iş biliyor.

Çağdaş eğitim ilkeleri nelerdir?

Genel Öğretim İlkeleri

 1. Çocuğa görelik (veya öğrenciye görelik) ilkesi.
 2. 2. ‘Bilinenden bilinmeyene’ ilkesi.
 3. 3. ‘Soyuttan somuta’ ilkesi.
 4. 4. ‘Yakından uzağa’ ilkesi.
 5. Tasarruf (ekonomi) ilkesi.
 6. Açıklık ilkesi.
 7. 7. Aktivite İlkesi.
 8. 8. Hayata yakınlık ilkesi.

Geleneksel ile çağdaş eğitim arasındaki farklar nelerdir?

Bireyler geleneksel eğitim anlayışında öğretmenin vereceği bilgiyle sınırlı olarak öğrenmeyi gerçekleştirmektedir. Geleneksel eğitim anlayışında daha çok sessiz, sakin ve itaat eden öğrenci modeli ön plana çıkarılırken, çağdaş eğitim anlayışı öz güveni yüksek, sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirmeyi hedefler.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Mess Eğitim Bursu Ne Zaman Yatacak 2020 2021?

Kaliteli bir okul nasıl olmalıdır?

İyi okul; öğrencilerin bilgi, beceri, yetenek ve gelişim alanlarını destekleyen okuldur. Bu okullarda demokratik ve hoşgörülü bir iletişim hakimdir, öğrencinin güven içerisinde olması, çok yönlü yetişmesi ve öğrenme stiline uygun eğitim alması önceliklidir.

Etkili bir okul nasıl olmalı?

Etkili okulların temel özellikleri; liderlik, paylaşılan vizyon ve hedefler, düzenli öğrenme ortamı, öğrenmeye vurgu, amaçlı öğretme, yüksek beklentiler, öğrenci gelişimini izleme, pozitif pekiştirme, okul yaşamına öğrenciyi dahil etme, pozitif ev – okul işbirliği, okulun öğrenen organizasyon olmasını sağlayan

Çağdaş eğitimin en önemli amacı nedir?

Çağdaş anlayışa göre eğitimin genel amacı, gerek bedensel gerekse zihinsel olarak sağlıklı, yaşadığı topluma etkin şekilde uyum sağlayabilen ve insanlığa katkıda bulunabilen insanlar yetiştirmektir. Çağdaş eğitimin amacı, bireyi “kendisi için” ve “toplum için” yetiştirmektir.

Çağdaş örgün eğitim nedir?

Çağdaş örgün eğitim: Öğretim (Öğrenciye bilgi ve becerileri kazandırarak zihinsel güçleri geliştirme), Öğrenci Kişilik Hizmetleri ve Yönetim (Öğretim ve Öğrenci kişilik hizmetlerini yürütebilmesini sağlamak amacıyla gerekli araç gereç, personel, ve programları yürütmekle görevlidir.) gibi 3 alt başlıktan oluşur.

Çağdaş ve demokratik eğitim nedir?

Demokratik eğitim, demokrasinin ilke ve kurallarının, insan hak ve özgürlüklerinin eğitim ve öğretim programlarında açık ya da örtük hedeflere dönüştürülüp, öğrenme yaşantıları yoluyla bireylere uygulamalı olarak kazandırıldığı eğitimdir.

Çağdaş disiplin anlayışı nedir?

Çağdaş yaklaşımlarda “disiplin”, çocuğun kendisine ve çevresine zarar vermemesi için kurallar belirlemek ve çocuğa bu kurallara uyması için yardım etmek, anlamlarına gelmektedir. Aile ortamında uygun şekilde konulan kurallar, çocuğu topluma hazırlar ve çocuğun gelişimine önemli katkılarda bulunur.

Çağdaş Disiplin Nedir?

Çocuklar ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, yerinde ve zamanında yapılan doğru yönlendirilmelerle yaşama hazırlanmalıdır. Çağdaş disiplin anlayışı olarak da adlandırılan bu yeni disiplin anlayışının asıl amacı, küçük yaşlardan başlayarak çocuklarda öz denetim mekanizmasını geliştirmektir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Uzaktan Eğitim Dersleri Nasıl Olur?

Eğitim anlayışı nasıl olmalı?

 1. Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır:
 2. Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır:
 3. Okul, yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olmalıdır:
 4. Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmek olmalıdır.
 5. Okul, öğrencileri yarıştırmaktan çok işbirliğine yöneltmelidir:

Geleneksel yaklaşım nedir eğitim?

Geleneksel eğitim yaklaşımı; antik, skolastik, dini, esoterik, sihirsel vb. içerikle şekillenen bir eğitim yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Geleneksel eğitimde öğretim yöntemi bilinenden bilinmeyene ve tek yönlü aktarmaya dayanmaktadır. Bu aktarmanın biçimi, sözlü anlatım, yöntemi ezberciliktir.

Geleneksel eğitim yöntemi nedir?

Geleneksel öğretim yöntemlerinde, bütün faaliyetler öğretmenin merkezde olduğu görüşüne göre biçimlendirilmiştir. Bu yöntemlerde öğretmen aktif, öğrenci pasif alıcı durumundadır. Bütün roller öğretmende toplanmıştır. Grup halinde öğretim söz konusudur.

Geleneksel eğitim felsefesi nedir?

Bu akıma göre; insan genel olarak kültürel bir varlıktır. Eğitim, insanlığın mirası olan bilgi ve beceriye dayandırılmalıdır (Hançerlioğlu’ndan aktaran Kaygısız, 1997). Sönmez (2007); İnsan aklı doğuştan boştur. Tüm bilgiler sonradan öğrenilir (aposteriori).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector